دسته بندی
استان و شهر
سایر آگهی های گروه

کنکور

۱۳۹۶/۰۹/۰۲

منابع آزمون ارشد ژورنالیسم پزشکی

منابع آزمون ارشد ژورنالیسم پزشکی وزارت بهداشت 5517 منابع آزمون کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی– منابع زبان عمومی علوم پزشکی ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill publication ?- English fo
کارشناسی ارشد علوم پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی استان تهران
۱۳۹۶/۰۸/۲۹

منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون

منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت 5518 منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون– منابع زبان عمومی علوم پزشکی ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill publication ?- Englis
کارشناسی ارشد علوم پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی استان تهران
۱۳۹۶/۰۸/۲۹

منابع آزمون ارشد حشره شناسی پزشکی

منابع آزمون ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین وزارت بهداشت 5519 منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین– منابع زبان عمومی علوم پزشکی ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn
کارشناسی ارشد علوم پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی استان تهران
۱۳۹۶/۰۸/۲۷

منابع آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

منابع آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت 5513 منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی– منابع زبان عمومی علوم پزشکی ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill public
کارشناسی ارشد علوم پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی استان تهران
۱۳۹۶/۰۸/۲۷

منابع آزمون ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی

منابع آزمون ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی وزارت بهداشت 5525 منابع آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی– منابع زبان عمومی علوم پزشکی ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill publication ?-
کارشناسی ارشد علوم پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی استان تهران
۱۳۹۶/۰۸/۲۴

منابع آزمون ارشد ارگونومی

منابع آزمون ارشد ارگونومی وزارت بهداشت 5508 منابع آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی– منابع زبان عمومی علوم پزشکی ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill publication ?- English for the Students
کارشناسی ارشد علوم پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی استان تهران
۱۳۹۶/۰۸/۲۴

منابع آزمون ارشد اکولوژی انسانی

منابع آزمون ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت 5509 منابع آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی– منابع زبان عمومی علوم پزشکی ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill publication ?- English for
کارشناسی ارشد علوم پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی استان تهران
۱۳۹۶/۰۸/۰۸

منابع آزمون ارشد آمار زیستی

منابع آزمون ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت 5502 منابع آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی– منابع زبان عمومی علوم پزشکی ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill publication ?- English for the Stud
کارشناسی ارشد علوم پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی استان تهران
۱۳۹۶/۰۸/۰۸

منابع آزمون ارشد اپیدمیولوژی

منابع آزمون ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت 5504 منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت– منابع زبان عمومی علوم پزشکی ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil J. Anderson, Thompson publication ?- Interaction: Reading . Hartman, P, Kirn, McGraw-Hill publication ?- English for the S
کارشناسی ارشد علوم پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۸

منابع آزمون ارشد علوم باغبانی

منابع آزمون ارشد علوم باغبانی سراسری و آزاد 1305 منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/من
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۸

منابع آزمون ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

منابع آزمون ارشد زمین شناسی سراسری و آزاد 1306 منابع آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmil
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۸

منابع آزمون ارشد جنگلداری

منابع آزمون ارشد جنگلداری سراسری و آزاد 1307 منابع آزمون کارشناسی ارشد جنگلداری – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-آزم
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۸

منابع آزمون ارشد علوم خاک

منابع آزمون ارشد علوم خاک سراسری و آزاد 1308 منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم خاک– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-آزمو
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

منابع آزمون ارشد زراعت

منابع آزمون ارشد زراعت سراسری و آزاد 1303 منابع آزمون کارشناسی ارشد زراعت– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-آزمون-کارش
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

منابع آزمون ارشد اقتصاد کشاورزی

منابع آزمون ارشد اقتصاد کشاورزی سراسری و آزاد 1304 منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.i
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۶

منابع آزمون ارشد ایمنی صنعتی

منابع آزمون ارشد ایمنی صنعتی سراسری و آزاد 1294 منابع آزمون کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۶

منابع آزمون ارشد مهندسی نفت

منابع آزمون ارشد مهندسی نفت سراسری و آزاد 1253 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نفت– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۶

منابع آزمون ارشد آبخیزداری

منابع آزمون ارشد آبخیزداری سراسری و آزاد 1301 منابع آزمون کارشناسی ارشد آبخیزداری– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-آز
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۶

منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی آب

منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی آب سراسری و آزاد 1302 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtak
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

منابع آزمون ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

منابع آزمون ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنیسراسری و آزاد 1292 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.*
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

منابع آزمون ارشد مهندسی شیمی HSE

منابع آزمون ارشد مهندسی شیمی HSE سراسری و آزاد 1293 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی HSE– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. www.sanjeshEtakmili.irمنابع-آزمون-ارشد-شیمی-بهداشت/-hse/ 44031690 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۲

منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی

منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی و داروسازیسراسری و آزاد 1285 منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanj
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۲

منابع آزمون ارشد مهندسی پلیمر رنگ

منابع آزمون ارشد مهندسی پلیمر رنگ سراسری و آزاد 1286 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رنگ– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmi
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۲

منابع آزمون ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

منابع آزمون ارشد مهندسی طراحی محیط زیست سراسری و آزاد 1287 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۲

منابع آزمون ارشد مهندسی ابزار دقیق

منابع آزمون ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت سراسری و آزاد 1290 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سای
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران