دسته بندی
استان و شهر
سایر آگهی های گروه

کنکور

۱۳۹۶/۰۶/۲۱

منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)سراسری و آزاد 1276 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.*
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۱

منابع آزمون ارشد مهندسی کامپیوتر

منابع آزمون ارشد مهندسی کامپیوترسراسری و آزاد 1277 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۱

منابع آزمون ارشد مهندسی هوافضا

منابع آزمون ارشد مهندسی هوافضا سراسری و آزاد 1279 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۱

منابع آزمون ارشد مهندسی نساجی

منابع آزمون ارشد مهندسی نساجی سراسری و آزاد 1283 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نساجی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/من
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۱۳

منابع آزمون ارشد مهندسی مواد و متالورژی

منابع آزمون ارشد مهندسی مواد و متالورژیسراسری و آزاد 1272 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sa
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۱۳

منابع آزمون ارشد مهندسی نانوفناوری

منابع آزمون ارشد مهندسی نانوفناوریسراسری و آزاد 1273 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نانوفناوری– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmil
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۱۲

منابع آزمون ارشد مهندسی مکانیک

منابع آزمون ارشد مهندسی مکانیک سراسری و آزاد 1267 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۱۲

منابع آزمون ارشد مهندسی معدن

منابع آزمون ارشد مهندسی معدن سراسری و آزاد 1268 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معدن– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/مناب
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۱۱

منابع آزمون ارشد مهندسی نقشه برداری

منابع آزمون ارشد مهندسی نقشه برداری سراسری و آزاد 1263 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshE
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۱۱

منابع آزمون ارشد مهندسی عمران

منابع آزمون ارشد مهندسی عمران سراسری و آزاد 1264 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-کار
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۰۹

منابع آزمون ارشد مهندسی صنایع

منابع آزمون ارشد مهندسی صنایع سراسری و آزاد 1259 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.irمنابع-
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۰۹

منابع آزمون ارشد مهندسی در سوانح طبیعی

منابع آزمون ارشد مهندسی در سوانح طبیعی سراسری و آزاد 1262 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی در سوانح طبیعی – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sa
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۰۸

منابع آزمون ارشد مهندسی برق

منابع آزمون ارشد مهندسی برق سراسری و آزاد 1251 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-کارش
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۰۸

منابع آزمون ارشد مهندسی پلیمر

منابع آزمون ارشد مهندسی پلیمر سراسری و آزاد 1255 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/م
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۰۸

منابع آزمون ارشد مهندسی شیمی

منابع آزمون ارشد مهندسی شیمی سراسری و آزاد 1257 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منا
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۰۸

منابع آزمون ارشد مهندسی معماری کشتی

منابع آزمون ارشد مهندسی معماری کشتی سراسری و آزاد 1256 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmil
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۶/۰۷

منابع آزمون ارشد مجموعه محیط زیست

منابع آزمون ارشد مجموعه محیط زیست سراسری و آزاد 1215 منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه محیط زیست – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakm
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۵/۱۴

منابع آزمون ارشد علوم سیاسی

منابع آزمون ارشد علوم سیاسی سراسری و آزاد 1130 منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۵/۱۴

منابع آزمون ارشد روابط بین الملل

منابع آزمون ارشد روابط بین الملل سراسری و آزاد 1130 منابع آزمون کارشناسی ارشد روابط بین الملل– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۵/۱۲

منابع آزمون ارشد علوم اطلاعاتی

منابع آزمون ارشد علوم اطلاعاتی سراسری و آزاد 1220 منابع آزمون کارشناسی ارشدعلوم اطلاعاتی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir /
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۵/۱۲

منابع آزمون ارشد زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون ارشد زبان و ادبیات فارسی سراسری و آزاد 1101 منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjesh
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۵/۱۲

منابع آزمون ارشد سنجش از دور

منابع آزمون ارشد سنجش از دور سراسری و آزاد 1103 منابع آزمون کارشناسی ارشد سنجش از دور – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir/منا
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۵/۱۱

منابع آزمون ارشد علوم شناختی

منابع آزمون ارشد علوم شناختی سراسری و آزاد 1219 منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم شناختی– منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.ir /منا
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۵/۰۹

منابع آزمون ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی

منابع آزمون ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی سراسری و آزاد 1217 منابع آزمون کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanj
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران
۱۳۹۶/۰۵/۰۹

منابع آزمون ارشد فلسفه علم

منابع آزمون ارشد فلسفه علم سراسری و آزاد 1218 منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه علم – منابع زبان عمومی 1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. *برای مشاهده لیست کامل منابع آزمون این درس به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.* www.sanjeshEtakmili.irمنابع-آز
کارشناسی ارشد سراسری استان تهران