دسته بندی
استان و شهر
آگهی های گروه

حسابداری و حسابرسی

۱۳۹۹/۱۲/۱۳

خدمات مالی و مشاوره ای (حسابداری و حسابرسی)

ارائه کلیه فعالیتهای امور مالی، حسابداری و حسابرسی از صدور سند تا ثبت دفاتر قانونی، تنظیم اظهار نامه مالیاتی، بستن حسابها، صدور سند دستی و کامپیوتری، پیگیری و تکمیل مدارک حسابداری معوق، اصلاح حسابها، انبار گردانی. مدیریت انبار، قبول مسئولیت امور مالی شرکتها و مشاغل، حسابرسی داخلی و حسابرسی مالی و ما
شرکت فراز ارقام یزد استان یزد